1. Разбиране на изкуствата и креативния сектор, тяхната икономическа и политическа среда, тенденции и предизвикателства

1. Разбиране на изкуствата и креативния сектор, тяхната икономическа и политическа среда, тенденции и предизвикателства

Обучителният материал разглежда еволюцията на изкуствата в исторически план, като поставя акцент върху настоящето състояние на средата, в която функционира креативната икономика - икономическа и политическа. Представени са потенциала на индустрията, тенденциите за неговото развитие, както и основните предизвикателства, които трябва да преодолее за да се разгърнат икономическите и социалните му функции в по-широк мащаб. 

Темата въвежда в познанието на обучаемия методи за оценка на средата - SWOT и PESTE анализ, които се използват както за дефиниране ситуацията на индустрията, така са приложими и за изграждане на стратегически планове на ниво организация.