Методологически насоки за използване на отворените образователни ресурси

Методологически насоки за използване на обучителните материали

В изпълнение на своите цели и стремежи, проект SmART обезпечава разработването на набор от обучителни материали, обобщени под наименованието  “Managing the Arts and the Creative Sector”. Тяхното основно предназначение е осигуряване на необходимата на младежки работници и младежки организации основа за предоставяне на неформално обучение и образование в посока изграждане на знания и умения сред младите възрастни за индустрия, считана за основен работодател. Процесът на изграждане на знания и умения може да бъде организиран под формата на нарочни курсове/ занятия или като насърчена самоподготовка на заинтересованите страни.

Възможността за използване на съставените обучителни материали в различни форми и условия на обучение предполага необходимостта от осигуряване на инструкции и подкрепа за тяхното прилагане и постигане на ефективни и устойчиви крайни резултати. Настоящите методологически насоки са изготвени именно с тази цел и предназначение. Те представляват съпътстващ, подпомагащ документ, който предлага инструкции и алтернативи при провеждане/ преминаване на обучение в целевата област на база предложените обучителни материали. 

Целта на тези методологически насоки е да осигурят необходимата основа за ефективно използване възможностите на предложените обучителни материали като двигател за заетост, предприемачество и създаване на социална промяна. 

Методологическите насоки имат три практически цели:

 

Да представят как съдържанието на обучителните материали е конструирано в посока обезпечаване провеждането/ преминаването на цялостен курс или обучение;

 

Да предложат на заинтересованите страни (both trainers and learners) пътеки и методи за използване на обучителните ресурси в различни условия и контекст за осигуряване на ефективни крайни резултати;

 

Да осигурят на заинтересованите страни инструментариум и основа за последващо обогатяване и ревизиране на предложените обучителни материали според тяхното място и цели в рамките на целеви обучителен курс;

За съжаление файлът е достъпен само на английски език.